Klachtenregeling, klokkenluidersregeling, integriteitscode en privacy reglement

Klachtenregeling, klokkenluidersregeling, integriteitscode en privacyreglement (AVG)

Bij Lucas Onderwijs kennen we een klachtenregeling, een klokkenluidersregeling en een integriteitscode. Hieronder kunt u lezen voor welke situatie welke regeling bedoeld is.Klachtenregeling
Wanneer u het niet eens bent met gedragingen of beslissingen van een persoon binnen Lucas Onderwijs, of juist met het nalaten van gedragingen of het niet nemen van beslissingen, dan kunt u een klacht indienen. Bij Lucas Onderwijs is de behandeling daarvan geregeld in een klachtenregeling.

De klachtenregeling is bedoeld voor individuele gevallen. De regeling beschrijft de procedure voor het indienen en behandelen van de klacht. Uitgangspunt is dat de klacht zoveel mogelijk door de betrokken partijen binnen de school of afdeling wordt opgelost.

Om de klager zo nodig te kunnen bijstaan heeft Lucas Onderwijs een externe vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersonen zijn de heer N. van der Perk en mevrouw J. te Raa. Contactpersoon voor de vertrouwenspersonen is mevrouw mr. M.A. Kors. U kunt mevrouw Kors bereiken op telefoonnummer 070 - 300 1166 of via de mail:
mkors@lucasonderwijs.nl

Een klacht moet schriftelijk worden ingediend. Dat kan per post: Lucas Onderwijs, postbus 93231, 2509 AE Den Haag t.a.v. mevrouw mr. M.A. Kors. U kunt ook mailen naar
mkors@lucasonderwijs.nl

Externe procedure
U kunt voor de afhandeling van een klacht ook direct naar de externe klachtencommissie.
Na de interne afhandeling van een klacht door Lucas Onderwijs kunt u ook nog terecht bij de externe klachtencommissie.
Lucas Onderwijs is aangesloten bij de klachtencommissies vallend onder de geschillencommissies bijzonder onderwijs en voor de Nutsscholen bij Onderwijsgeschillen. De adressen zijn:

Geschillencommissies bijzonder onderwijs (gcbo)
Klachtencommissies Katholiek, Christelijk, Algemeen Bijzonder en Gereformeerd Onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Telefoon: 070-3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur)
Fax: 070-3020836
Email: info@gcbo.nl
  
Ten behoeve van de Nutsscholen:
Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Telefoon: 030 – 2809590
Email: info@onderwijsgeschillen.nl

> Download de regeling


Klokkenluidersregeling
De klokkenluidersregeling is bedoeld voor het kunnen melden van een vermoeden van een misstand.

Een vermoeden van een misstand is een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot de organisatie waar u werkt en waarbij een maatschappelijk belang in het geding is, als gevolg van:

  • een (dreigend) strafbaar feit;
  • een (dreigende) schending van regels;
  • een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu;
  • een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen;
  • een (dreigende) verspilling van overheidsgeld;
  • een (dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten;
  • enig ander feit, gevaar of dreiging dat op redelijke gronden aanleiding geeft tot een vermoeden van een misstand als bedoeld in de eerste volzin van dit lid.
Tenzij sprake is van uitzonderingsgevallen (bijvoorbeeld acuut gevaar) meldt u een vermoeden van een misstand intern:
  • bij het bevoegd gezag;
  • bij de Raad van Toezicht als het vermoeden van de misstand het bevoegd gezag betreft;
  • bij de vertrouwenspersoon integriteit.
Vertrouwenspersoon integriteit
De heer N. van der Perk is de vertrouwenspersoon integriteit binnen Lucas Onderwijs. Indien u een vermoeden van een misstand wilt melden, kunt u zich tot hem wenden. U kunt de heer N. van der Perk bereiken per e-mail: nivdperk@hetnet.nl.
Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met mevrouw mr. M.A. Kors. U kunt mevrouw Kors bereiken op telefoonnummer 070 - 300 1166 of via de mail mkors@lucasonderwijs.nl.

Commissie Integriteitsvraagstukken
Voor behandeling van de interne melding van een vermoeden van een misstand is een commissie Integriteitsvraagstukken ingesteld. Deze commissie bestaat uit:
Mevrouw mr. A.M.A.C Theunissen, voorzitter
Mevrouw mr. M.B. de Witte-Van der Haak, lid
De heer F. van Rooij, lid

> Download de regeling


Integriteitscode
In de integriteitscode staan concrete regels en algemene gedragslijnen geformuleerd. De integriteitscode geldt voor iedereen die optreedt namens of ten behoeve van Lucas Onderwijs. De code biedt een kader bij het interpreteren, beoordelen en afwegen van wel of niet aanvaardbaar gedrag. U kunt dan denken aan hoe om te gaan met geschenken van ouders en relaties en met privé gebruik van telefoon en computer, of hoe om te gaan met bedrijven wanneer u verantwoordelijk bent voor inkoop.

De integriteitscode heeft als doel medewerkers, directieleden, leden van het College van Bestuur en Raad van Toezicht, maar ook bedrijven en instanties die werken in opdracht van Lucas, hun handelen binnen de specifieke context goed te kunnen laten interpreteren, beoordelen en afwegen.

> Download de regeling

 

Privacy

Voor Lucas Onderwijs is het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie essentieel. Lucas Onderwijs spant zich in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonsgegevens, zoals uw naam en adres, te waarborgen. In onderstaande protocollen kunt u lezen op welke wijze Lucas Onderwijs uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt.

 

Klachten


Indien u een klacht hebt over de werkwijze van Lucas Onderwijs bij de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u dit melden bij uw school of bij de Functionaris Gegevensbescherming van Lucas Onderwijs, Ing. Y.L. (Yde) Bleeker (fg@lucasonderwijs.nl, telefoonnummer 070-3009452).

Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via deze link

 

Contact


U kunt voor privacy vragen en verzoeken contact opnemen met uw school en anders met Lucas Onderwijs via het onderstaande adres:

Lucas Onderwijs
(afdeling Informatie Beheer)
Postbus 93231
2509 AE Den Haag
avg@lucasonderwijs.nl
telefoon : 070-3009452

 
| Lucas Onderwijs | Basisonderwijs | Voortgezet onderwijs | Speciaal onderwijs |