Stichting voor bijzonder en openbaar primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ONDERWIJS

GMR PO

Vergaderplanning

2022 2023
  • 26 januari
  • 23 maart
  • 18 mei
  • 30 juni
  • 28 september
  • 23 november
te plannen

 

Agenda's 2022

De agenda van de GMR PO wordt een week voor de vergadering gepubliceerd. Indien medewerkers of ouders inzage wensen in vergaderstukken bij een specifiek onderwerp, dan kan hiertoe een verzoek worden ingediend bij de contactpersoon van de GMR PO, mevrouw H. Gondrie.

 

Verslagen 2022

 

Verslagen 2021

  

Activiteitenplan GMR PO

Hier vindt u het activiteitenplan 2021-2022 van de GMR PO van Lucas Onderwijs. Dit plan is een handleiding voor mensen die willen weten welke zaken voor de GMR van belang zijn en hoe de GMR als raad haar werk wil doen. Het plan bevat een overzicht van onderwerpen die de GMR in het schooljaar 2021-2022 wil behandelen en waar bijzondere aandacht aan geschonken wordt. Door dit activiteitenplan ontstaat er een voorspelbare jaarcyclus van vergaderonderwerpen.

 

Vergoedingen GMR PO

De facilitering van de GMR PO is vastgelegd in het medezeggenschapsstatuut GMR PO. In de regeling facilitering GMR PO is uitgewerkt welke vergoedingen worden gehanteerd voor ouders en personeelsleden in de GMR PO. 

Het declaratieformulier voor ouders in de GMR PO vindt u hier