Stichting voor bijzonder en openbaar primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ONDERWIJS

Integriteit en Privacy

Integriteitscode
In de integriteitscode staan concrete regels en algemene gedragslijnen geformuleerd. De integriteitscode geldt voor iedereen die optreedt namens Lucas Onderwijs. De code biedt een kader bij het interpreteren, beoordelen en afwegen van wel of niet aanvaardbaar gedrag. U kunt dan denken aan hoe om te gaan met geschenken van ouders en relaties, met privégebruik van telefoon en computer, of hoe om te gaan met bedrijven wanneer u verantwoordelijk bent voor inkoop.

De integriteitscode heeft als doel medewerkers, directieleden, leden van het College van Bestuur en leden van de Raad van Toezicht, maar ook bedrijven en instanties die werken in opdracht van Lucas, hun handelen binnen de specifieke context goed te kunnen laten interpreteren, beoordelen en afwegen.

 

Vertrouwenspersoon Integriteit

Lucas Onderwijs biedt medewerkers, leerlingen, ouders, vrijwilligers en personen die anderszins deel uitmaken van een school de mogelijkheid een gesprek te voeren met één van de externe vertrouwenspersonen. Op dit moment zijn de vaste externe vertrouwenspersonen van Lucas Onderwijs helaas langere tijd niet beschikbaar.

De komende periode vervangen mevrouw Van Deursen en mevrouw Flohr van Stichting Kwadraad de vaste externe vertrouwenspersonen.

 

Wanneer u een afspraak wilt maken met één van de externe vertrouwenspersonen dan kunt u een e-mail sturen naar vertrouwenspersoon@kwadraad.nl.

 

Een (vermoeden van een) misstand, kunt u via mevrouw L. Eelkema bij hem melden. Mevrouw Eelkema is telefonisch bereikbaar op 070 - 300 11 55 of per e-mail via leelkema@lucasonderwijs.nl.

Commissie Integriteitsvraagstukken
Voor behandeling van interne meldingen van (vermoedens van) een misstand, is de commissie Integriteitsvraagstukken ingesteld. Deze commissie bestaat uit:

  • mevrouw mr. S. van Gemeren, voorzitter
  • mevrouw mr. T.T. Ketting-Huijgen, lid
  • de heer H.W. Wanders, lid

 

> Download de regeling Integriteitscode Lucas Onderwijs

 

Privacy

Voor Lucas Onderwijs is het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie essentieel. Lucas Onderwijs spant zich in voor bescherming en correct gebruik van uw persoonsgegevens, zoals uw naam en adres. In onderstaande protocollen kunt u lezen op welke wijze Lucas Onderwijs uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt.

 

Klachten

Heeft u een klacht over de werkwijze van Lucas Onderwijs bij de behandeling of verwerking van uw persoonsgegevens? U kunt deze klacht melden bij uw school of bij de Functionaris Gegevensbescherming van Lucas Onderwijs, ing. Y.L. (Yde) Bleeker. Hij is telefonisch bereikbaar op 070 - 300 94 52 of per e-mail op fg@lucasonderwijs.nl. Via deze link kunt u uw klacht ook als tip doorgeven aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contact

Als u vragen of verzoeken heeft over privacy kunt u contact opnemen met uw school of met Lucas Onderwijs.

 

Lucas Onderwijs (afdeling Informatie Beheer)
Postbus 93231
2509 AE Den Haag
avg@lucasonderwijs.nl
070-3009452