Stichting voor bijzonder en openbaar primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ONDERWIJS

Klachtenregeling


Klachtenregeling
Wanneer u het niet eens bent met gedragingen of beslissingen van een persoon binnen Lucas Onderwijs, of juist met het nalaten van gedragingen of het niet nemen van beslissingen, dan kunt u een klacht indienen. Bij Lucas Onderwijs is de behandeling daarvan geregeld in een klachtenregeling.

De klachtenregeling is bedoeld voor individuele gevallen. De regeling beschrijft de procedure voor het indienen en behandelen van de klacht. Uitgangspunt is dat de klacht zoveel mogelijk door de betrokken partijen binnen de school of afdeling wordt opgelost.

Om de klager zo nodig te kunnen bijstaan heeft Lucas Onderwijs een externe vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersonen zijn de heer N. van der Perk en mevrouw J. te Raa. Contactpersoon voor de vertrouwenspersonen is mevrouw L. Eelkema. Zij is telefonisch bereikbaar op 070 -  300 11 55 of per e-mail via leelkema@lucasonderwijs.nl.

Een klacht moet schriftelijk worden ingediend. Dat kan per post: Lucas Onderwijs, postbus 93231, 2509 AE Den Haag t.a.v. mevrouw L. Eelkema. U kunt ook mailen naar klachten@lucasonderwijs.nl.


Externe procedure
U kunt voor de afhandeling van een klacht ook direct naar de externe klachtencommissie.
Na de interne afhandeling van een klacht door Lucas Onderwijs kunt u ook nog terecht bij de externe klachtencommissie.
De scholen voor confessioneel onderwijs (rooms-katholiek, protestants-christelijk, interconfessioneel) en De School in Zandvoort zijn aangesloten bij de Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO). De scholen voor algemeen bijzonder onderwijs (met uitzondering van De School in Zandvoort) en openbaar onderwijs zijn aangesloten bij Stichting Onderwijsgeschillen. De adressen zijn:

 

 • Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)
  Postbus 82324
  2508 EH Den Haag
  070-3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur)
  info@gcbo.nl

 

 

> Download de Klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs

 

Klokkenluidersregeling
De klokkenluidersregeling is bedoeld voor het kunnen melden van een vermoeden van een misstand.

Een vermoeden van een misstand is een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot de organisatie waar u werkt en waarbij een maatschappelijk belang in het geding is, als gevolg van:

 • een (dreigend) strafbaar feit;
 • een (dreigende) schending van regels;
 • een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu;
 • een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen;
 • een (dreigende) verspilling van overheidsgeld;
 • een (dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten;
 • enig ander feit, gevaar of dreiging dat op redelijke gronden aanleiding geeft tot een vermoeden van een misstand als bedoeld in de eerste volzin van dit lid.

 

Tenzij sprake is van uitzonderingsgevallen (bijvoorbeeld acuut gevaar) meldt u een vermoeden van een misstand intern:
 • bij het bevoegd gezag;
 • bij de Raad van Toezicht als het vermoeden van de misstand het bevoegd gezag betreft;
 • bij de vertrouwenspersoon integriteit.

> Download de Klokkenluidersregeling

 

Vertrouwenspersoon integriteit
De heer N. van der Perk is de vertrouwenspersoon Integriteit binnen Lucas Onderwijs. Een (vermoeden van een) misstand, kunt u via mevrouw L. Eelkema bij hem melden. Mevrouw L. Eelkema is telefonisch bereikbaar op 070 - 300 11 55 of per e-mail via leelkema@lucasonderwijs.nl.